Regulamin korzystania z systemu dostępu do budynku

Regulamin korzystania z systemu dostępu do budynku, wydawania, użytkowania kart magnetycznych oraz przebywania rodziców i osób obcych na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim.

§1. Postanowienia ogólne

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów oraz usprawnienia kontroli dostępu do budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim,
zwanego dalej „Szkołą”, wprowadza się możliwość korzystania z indywidualnych zbliżeniowych kart dostępu do budynku Szkoły, zwanych dalej „Kartą”.
2. Do korzystania z Kart dostępu uprawnieni są:
• uczniowie,
• pracownicy pedagogiczni,
• pracownicy administracji i obsługi,
• inne osoby upoważnione przez dyrektora szkoły w uzasadnionych przypadkach.
3. Karty są aktywne i działają od poniedziałku do piątku godzinach od 7.00 do 16.00, z uwzględnieniem indywidualnego planu zajęć. W przypadku konieczności wydłużenia czasu aktywności Karty, osoba uprawniona indywidualnie wnioskuje do Dyrektora Szkoły o zmianę godzin.
4. Karta dostępu upoważnia:
• ucznia do wejścia na teren Szkoły i udziału w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli,
• pracownika Szkoły – do wejścia na teren placówki w celu wykonywania powierzonych mu obowiązków,
• inną osobę do wykonywania zadań na terenie Szkoły określonych odrębną umową.
5. Karta dostępu jest indywidualnie przypisana do danego ucznia, pracownika, upoważnionej osoby i nie może być odstępowana ani użyczana innym osobom.
6. Wejście na teren budynku osoby nieposiadającej indywidualnej Karty dostępu jest możliwe jedynie po dokonaniu wpisu w książce wejść i wyjść, która znajduje się przy głównym wejściu do szkoły.
7. Pobranie i korzystanie z Karty przez uczniów oraz pracowników Szkoły jest obowiązkowe.
8. Za szkody spowodowane nieuprawnionym użyciem Karty odpowiada właściciel Karty, do momentu zgłoszenia jej utraty.

§2. Zasady wydawania Kart dostępu

1. Wydanie Karty dla ucznia następuje obligatoryjnie przez wychowawcę klasy lub administratora systemu. Uczeń jest zobowiązany chronić Kartę przed zniszczeniem, zgubieniem lub kradzieżą.
2. Wydanie Karty dla innej osoby następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej po zweryfikowaniu danych przez dyrektora Szkoły.
3. Każda osoba uprawniona ma prawo do posiadania jednej Karty.
4. Wydanie Karty innej osobie upoważnionej odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty 10 zł.
5. Karta wydawana jest na czas trwania cyklu nauczania ucznia w Szkole. Po upływie tego okresu uczeń jest zobowiązany zwrócić Kartę wychowawcy klasy. Karta ucznia jest własnością Szkoły.
8. Karta dostępu pracownika Szkoły jest własnością Szkoły. W momencie ustania stosunku pracy pracownika Kartę dostępu należy zwrócić.
9. Kartę dostępu można anulować oraz zawiesić na wniosek właściciela karty – osoby uprawnionej do posiadania karty.
10. Ze względu na cel, któremu ma służyć Karta, nie wolno udostępniać jej osobom nieuprawnionym.
11. Fakt zagubienia Karty należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły i zamówić duplikat Karty. Po wprowadzeniu do systemu nowego numeru Karty poprzednia staje się nieaktywna.
12. Aby zamówić kartę dla ucznia należy:
• wejść na stronę: https://karty.syntio.pl/sp1-brzesc
• wybrać rodzaj karty z listy rozwijanej oraz wybrać ilość kart.
• wypełnić dane personalne o które prosi system (imię, nazwisko, klasa/grupa, dane opiekuna).
• dokonać płatności wyłącznie za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, do którego zamawiający zostaje przekierowany automatycznie na końcu procesu sprzedażowego. Po dokonaniu płatności nie ma możliwości edycji zamówienia.
Kartę należy odebrać w sekretariacie szkoły (czas oczekiwania do 14 dni).
13. Za wydanie każdej kolejnej Karty dla osoby uprawnionej pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.
14. Karty dostępu wszystkim uczniom wydaje wychowawca klasy, a innym upoważnionym osobom wydaje dyrektor Szkoły.
15. W wyjątkowych sytuacjach, Szkoła może anulować aktywność Karty.
16. Regulamin korzystania z Kart dostępu do budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim obowiązuje od dnia 01 września 2019r.
17. Posiadacz Karty potwierdza przyjęcie Karty dostępu własnoręcznym podpisem, który równocześnie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§3. Zasady korzystania z Karty

1. Na terenie placówki znajduje się czytnik Kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć Kartę. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia Karty w prawidłowy sposób.
2. Użycie Karty przy wejściu, odnotowywane jest w systemie jako wejście osoby uprawnionej na teren budynku. W takiej sytuacji konieczne jest „odbicie” Karty przy wyjściu w celu zaznaczenia w systemie, że dana osoba opuściła budynek Szkoły.
3 Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły oraz udostępniane tylko osobom upoważnionym.
4. Wszelkie problemy związane z użytkowaniem Karty dostępu należy zgłaszać do administratora systemu.
5. Karty nie można trzymać w pobliżu telefonu komórkowego, urządzeń multimedialnych, nośników danych. Nie należy jej dziurawić, zginać i rozwarstwiać.
6. Znalezione Karty należy oddać do sekretariatu Szkoły.
7. Karta dostępu nie upoważnia jego właściciela do:
• bezpodstawnego poruszania się po całym budynku Szkoły,
• przeszkadzania pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków.
8. Karta ucznia może służyć jako element identyfikacji z ważną legitymacją szkolną.

§ 4. Zasady przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły.

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem Szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
2. Rodzice uczniów i osoby obce wchodzące do Szkoły mogą to zrobić jedynie w uzasadnionych lub wcześniej zgłoszonych przypadkach nauczycielowi, dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły.
3. Istnieje obowiązek zgłaszania umówionych spotkań z rodzicami uczniów, osobami obcymi osobie sprawującej dyżur przy wejściu. W przypadku nieumówionych spotkań rodzice uczniów, osoby obce wchodzą do Szkoły jako „GOŚĆ”.
4. Wchodzący na teren Szkoły są zobowiązani do okazania dowodu tożsamości i wpisania się do zeszytu wejść i wyjść znajdującego się przy wejściu.
5. W zeszycie wejść odnotowywane są :
• imię, nazwisko osoby wchodzącej i podpis
• cel wizyty
• data i godzina wejścia
• data i godzina wyjścia
6.Wyłączeni z rejestracji są rodzice uczniów/opiekunowie przyprowadzający lub oczekujący na dzieci przy wejściu.
7. Osoby niezarejestrowane w księdze gości nie mają prawa przebywania na terenie Szkoły.
8.Każdy pracownik Szkoły ma obowiązek skontrolowania zasadności pobytu osoby niezarejestrowanej. Pracownik Szkoły ma obowiązek odprowadzić Gościa do miejsca docelowego.
9. Zewnętrzne grupy zorganizowane wchodzą na teren Szkoły z opiekunem (rejestracja opiekuna, który odpowiada za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez członków grupy pozostających pod jego opieką).
10. W terminach zebrań z rodzicami, konsultacji (wynikających z kalendarza szkolnego), uroczystości szkolnych nie obowiązują wpisy do zeszytu wejść.
11. Rodzice uczniów klas I do 14 września danego roku szkolnego mogą wchodzić na teren Szkoły bez wpisywania się do zeszytu wejść. Po tym okresie rodzice zobowiązani są do wejścia do placówki na zasadach ogólnie obowiązujących w Szkole.
12. Osoba wchodząca na teren Szkoły nie może zakłócać toku pracy Szkoły.
13. Wszyscy pracownicy Szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku każdego, kto nie jest pracownikiem Szkoły, a znajduje się na korytarzu w czasie zajęć lekcyjnych.
14. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić na teren Szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.
16. Nauczyciele nie przeprowadzają z rodzicami rozmów w czasie lekcji oraz w czasie przerw. Wspomniane powyżej rozmowy są przeprowadzane w czasie godzin przeznaczonych do konsultacji nauczyciela z rodzicem bądź po uprzednim umówieniu się, przed lub po zakończonych zajęciach nauczyciela.

§4. Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej placówki.
3. Zmiany do regulaminu wprowadza Dyrektor Szkoły.
4. Regulamin wprowadza się w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
5 Regulamin wchodzi w życie 01 września 2019 roku.