Roczny plan pracy

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

 

 

I. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO

 

1. Praca  z uczniem zdolnym i mającym problemy z opanowaniem podstawy programowej.

(zajęcia wyrównawcze,

koła zainteresowań)

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych (konkursy matematyczne, polonistyczne, historyczne, przyrodnicze, językowe, plastyczne, muzyczne, zawody sportowe);

2. Systematyczne badanie przyrostu wiedzy z nauczanych przedmiotów poprzez odpytywanie, kartkówki, sprawdziany, badanie wyników nauczania, sprawdziany, testy, diagnozy przedmiotowe, diagnoza przedszkolna-gotowość do podjęcia nauki w szkole;

3. Dostosowanie treści programowych do możliwości każdego ucznia;

4. Diagnozowanie trudności w nauce przez:

-wywiady, obserwacje, ankiety

-rozmowy

-konsultacje indywidualne dla rodziców (dyżury nauczycieli);

5. Zajęcia wyrównawcze (przedmiotowe)

6. Praca z uczniem zdolnym (zajęcia dodatkowe)

-koło matematyczne

– koło polonistyczne (gazetka szkolna)

-koło języka angielskiego

-koło teatralne

-chór

-zespół taneczny

-samorząd uczniowski

-SKS

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów posiadających opinię z PPP;

8. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem;

9. Zajęcia logopedyczne;

10. Popularyzacja dorobku szkolnego ucznia zdolnego (gazetka szkolna, ,Mały Świat Dwójki” , Siew Brzeski”, strona internetowa szkoły, konkursy);

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

nauczyciele

przedmiotów

 

logopeda

nauczyciele przedmiotu

nauczyciel specjalista

logopeda

wszyscy nauczyciele

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

2. Poprawa jakości pracy szkoły.

1. Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych- odejście od metod podających do metod poszukujących;

2. Stosowanie zasady indywidualizacji  i aktywizacji jako podstawy kształcenia;

3. Skupienie hospitacji diagnozujących  na problematyce kompetencji kluczowych:

4. Opracowanie i zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych;

5. Diagnoza przyczyn niepowodzeń przedszkolnych i szkolnych;

6. Zwiększenie roli wychowawcy                                    i wdrażanie uczniów do przestrzegania kodeksu ucznia;

7. Konsekwentne egzekwowanie jednolitych wymagań wychowawczych i postanowień Regulaminu Szkoły, zwłaszcza przy wystawianiu ocen ze sprawowania;

8. Podniesienie frekwencji, uświadomienie uczniom  i ich rodzicom jej wpływu na efekty kształcenia, aspekty prawne nieobecności ucznia w szkole;

9. Organizowanie pomocy koleżeńskiej podczas lekcji i poza nimi.

nauczyciele przedmiotu

nauczyciele przedmiotów

i wychowawcy klas

 

SU, wychowawcy klas

cały rok

cały rok

cały rok

3. Motywowanie uczniów do nauki.

1. Udział w konkursach i projektach wewnątrzszkolnych:

Dni Matematyki, Tydzień Języka Ojczystego, Dni Ziemi ; projekt edukacyjny; szkolne konkursy przedmiotowe;

zawody sportowe;

2. Udział w konkursach gminnych, rejonowych:

Gminny Turniej Ortograficzny, Gminny Konkurs Mitologiczny, Powiatowy Konkurs Ortograficzny ,,Wielka Klasówka”, Przegląd Małych Form Teatralnych ,,Maska”, Dni Ziemi;  Rozśpiewane Przedszkolaki , konkursy kuratoryjne, konkursy plastyczne i muzyczne, zawody sportowe, wynikające z bieżącego kalendarza imprez;

3. Udział w konkursach o charakterze ogólnopolskim:

Konkurs Matematyczny Kangur, Stypendiada Polonistyczna i Wczesnoszkolna, Olympus z przyrody, Oxford;

4. Podanie wyników i pochwała na forum szkoły, stronie internetowej  i w Siewie Brzeskim, nagroda dyrektora  i burmistrza;

nauczyciele przedmiotu

nauczyciele przedmiotów

według harmono-gramu pracy szkoły

cały rok

4. Udział  w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach, akcjach charytatywnych, projektach.

1. Sprzątanie Świata;

2. Czytamy wspólnie- uczniowie przedszkolakom;

3. WOŚP;

4. Zbiórka baterii, korków, maskotek, kasztanów, makulatury;

5. Góra Grosza;

6. 11 listopada- wyślij kartkę okolicznościową;

osoby odpowiedzialne

SU

świetlica profilaktyczno- wychowawcza

według harmonogramu pracy szkoły

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

1. Podnoszenie kwalifikacji wg planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

2. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli- rady szkoleniowe;

3. Zdobywanie kolejnych

szczebli awansu zawodowego.

zainteresowani nauczyciele

dyrektor szkoły

cały rok

6. Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku szkolnego.

1. Kontrola obowiązku szkolnego;

2. Systematyczna kontrola i analiza frekwencji.

wychowawcy

dyrektor szkoły

cały rok

7. Zapoznanie uczniów i rodziców       z głównymi założeniami dydaktyczno- wychowawczymi szkoły celem intensyfikacji procesu kształcenia i wychowania.

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania;

2. Przedmiotowe Systemy Oceniania;

3. Statut Szkoły i Przedszkola;

4. Program Wychowawczy Szkoły;

5. Wizja i misja szkoły;

6. Program Profilaktyczny.

wychowawcy

zespoły zadaniowe

dyrektor szkoły

wrzesień

8. Promocja szkoły w środowisku lokalnym..

1. Propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie (Siew Brzeski, Wieści z Grodu Łokietka );

2. Prowadzenie dokumentacji informacji związanych ze szkołą ukazujących się w mediach lokalnych;

3. Organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym, lokalnym  ( Igrzyska Sportowe,  85-lecie szkoły, Gminny Turniej Ortograficzny, Konkurs Ortograficzny dla Rodziców);

4. Udział w imprezach o zasięgu miejskim, gminnym, powiatowym;

 

5 . Ewaluacja promocji szkoły w środowisku lokalnym.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

II. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZA

 

1. Zapewnienie właściwej realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej szkoły.

1. Współpraca z organem prowadzącym w zakresie organizacji;

2. Organizacja dożywiania  i pomocy materialnej dla uczniów- wyprawka szkolna, stypendium szkolne;

 

3. Współpraca z MOPS  w celu zapewnienia pomocy dla uczniów z rodzin  w trudnej sytuacji materialnej;

4. Współpraca z PPP w Lubrańcu- opinie i orzeczenia;

5. Współpraca z policją- BHP na drodze, w szkole, poruszanie się na rowerze i na rolkach, konsekwencje łamania prawa; uzależnienia i walka z nimi, asertywna postawa:

( spotkanie z policjantem, strażakiem)

6. Spotkania z pielęgniarką- higiena osobista i zdrowy styl życia;

7. Realizacja zadań szkolnych programów- profilaktycznego i wychowawczego;

8. Próbna ewakuacja szkoły;

9. Pełnienie dyżurów podczas przerw;

10. Przeglądy po przerwie  wakacyjnej i feryjnej.

dyrektor szkoły

wychowawcy

cały rok

2. Opieka nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej.

1. Organizowanie czasu wolnego;

2. Pomoc podczas odrabiania prac domowych;

3. Udział w konkursach tematycznych.

nauczyciele przedmiotu

SU

wychowawcy

opiekun   świetlicy

cały rok

3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

( obrzędowość).

1. Kształtowanie szacunku i właściwych postaw uczniów wobec hymnu i symboli narodowych, hymnu i sztandaru szkoły; zapoznanie z historią szkoły dzięki kronikom i fotografiom;

2. Organizowanie uroczystości o charakterze wychowawczym poświęconych rocznicom ważnych wydarzeń historycznych i narodowych

-Dzień Patrona, Święto Niepodległości, 3 Maja, Dzień Papieski, Święto Edukacji Narodowej;

3. Realizowanie treści historyczno- patriotycznych na godzinach z wychowawcą;

4. Spotkania z ludźmi zasłużonymi dla regionu;

5. Udział w uroczystych mszach świętych                                 i państwowych uroczystościach na terenie gminy, udział Pocztu Sztandarowego;

6. Organizowanie uroczystości z polskiej tradycji- Andrzejki, Wigilia, zdobienie jajek, topienie Marzanny, wykonanie palm wielkanocnych ;

7. Uroczyste pożegnanie absolwentów.

wychowawcy

nauczyciele

SU

wychowawcy

cały rok

według harmonogramu pracy szkoły

4. Promowanie kultury osobistej i koleżeńskości.

1. Zwracanie uwagi na kulturę języka podczas przerw;

2. Systematyczne apelowanie do rodziców                      o uczulanie swoich dzieci na zasady dobrego wychowania;

3. Wybór najsympatyczniejszego ucznia spośród dziewcząt  i chłopców;

4. Zwracanie uwagi na zachowanie uczniów podczas przerw.

5. Rozwijanie działalności samorządowej.

1. Wybór trójek klasowych;

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

3. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia;

4. Udział przedstawicieli SU w Radzie Pedagogicznej przy omawianiu WSO i programów: profilaktycznego i wychowawczego;

5. Udział i zaangażowanie uczniów w akcjach organizowanych przez placówkę , gminę, organizacje:

-Sprzątanie świata

-Porządkowanie grobów Nieznanego Żołnierza

-Dyżury podczas przerw

-Andrzejki

-Mikołajki

-Akcja  WOŚP

-Organizowanie wycieczek, dyskotek

-Dokarmianie zwierzaków

 

6. Aktualność gazetek tematycznych.

 

wychowawcy

opiekun SU

opiekun świetlicy prof.- wych.

cały rok

6. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie

dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

1. Przygotowanie pogadanek;

2. Wykonanie na lekcji dań, kanapek wg własnych pomysłów;

3. Wykonanie plakatów promujących zdrowy tryb życia.

wychowawcy klas

cały rok

7. Edukacja czytelnicza.

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu czytelnictwa (znajomość treści lektur);

2. Wspólne czytanie książek;

3. Konkursy czytelnicze.

nauczyciel biblioteki                 i inni nauczyciele

 

III. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

1. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych.

1. Organizacja zawodów i rozgrywek klasowych- Dzień Sportu;

2. Pozalekcyjne zajęcia SKS;

3. Udział w zawodach sportowych i rajdach;

4. Wyjazdy na włocławski basen;

5. Promowanie aktywnego trybu życia.

wychowawcy klas

cały rok

2. Organizowanie wycieczek tematycznych.

1. Wycieczki jednodniowe po najbliższej okolicy (krajobrazowe, na cmentarz);

2. Wycieczki do kina, teatru, muzeum;

3. Organizacja  wycieczek tematycznych

( Biskupin,  Toruń, Sierpc, Płock ),.

wychowawcy

opiekun świetlicy prof.- wych.

nauczyciel odpowiedzialny                    za wycieczki,

cały rok

3. Wyjazd na Zieloną Szkołę.

1. Kilkudniowy wyjazd integracyjny;

Warszawa

opiekun świetlicy prof.- wych.

maj

4. Baza techniczna;

1. Zakup i kompletowanie sprzętu sportowego;

dyrektor

cały rok

5. Wypoczynek letni i zimowy.

1. Półkolonie letnie i zimowe na terenie szkoły;

opiekun świetlicy prof.- wych.

styczeń

czerwiec

 

IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA

 

1. Realizacja zagadnienia

1. Organizacja Dni Ziemi;

2. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan;

3. Akcja ,,Pomoc zwierzętom w schroniskach”;

4. Zbiórka surowców wtórnych;

5. Wycieczka do oczyszczalni ścieków;

6.  Udział uczniów w pracach porządkowych na rzecz szkoły;

7. Pielęgnacja ogrodów tematycznych;

8. Eksponowanie tematyki ekologicznej na wszystkich przedmiotach.

nauczyciele

wychowawcy

SU

Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza

cały rok

 

V. OPIEKA PEDAGOGICZNA I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ

 

1. Rozpoznanie sytuacji opiekuńczej szkoły i uczniów.

1. Zdiagnozowanie sytuacji opiekuńczej szkoły przez poznanie sytuacji materialnej rodziców- współpraca MOPS-em;

2. Spotkania z psychologiem;

3. Rozmowy rodziców i uczniów ze szkolnym pedagogiem – funkcja społeczna;

4. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych;

5. Konferencja dla rodziców dotycząca uzależnień i walki z nimi;

(pedagogizacja rodziców- spotkanie z osobą zajmującą się problemem);

9.Sposoby zaradzenia niepowodzeniom szkolnym- programy naprawcze, dostosowania;

10.  Działania promujące zdrowy tryb życia- współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dyrektor

wychowawcy

dyrektor

opiekun świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej

cały rok

 

wrzesień

maj

czerwiec

cały rok

 

VI. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

 

1. Integracja społeczności szkolnej

uczeń- rodzic- nauczyciel- instytucje.

1. Organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

2. Dyżury nauczycieli i konsultacje z rodzicami;

3. Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami  w celu poszukiwania sposobów zaradzeniu niepowodzeniom szkolnym;

4. Przedstawienie oczekiwań i wymagań dydaktycznych;

5. Organizowanie i udział w imprezach środowiskowych;

( Mikołajki, Choinka, Dzień Dziecka, Igrzyska Sportowe, 85-lecie szkoły , spotkania klasowe )

6. Ustalenie form pomocy  i współpracy z rodzicami;

7. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców;

8. Współpraca  rodziców ze środowiskiem:

-współpraca z parafią ( dzień papieski, robienie palm, ozdoby choinkowe, jasełka, )

-współpraca z Brzeskim Centrum Kultury

(WOŚP, Rozśpiewane przedszkolaki, uroczystości państwowe, Mikołajki)

-współpraca z zakładami pracy

-współpraca z Bankiem Dobrzyńskim- (prowadzenie SKO)

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele

Rada Rodziców

dyrektor

 

opiekun SKO

cały rok

cały rok

cały rok

 

VII. BAZA SZKOŁY

 

1. Zapewnienie właściwej realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej szkoły.

1. Współpraca z organem prowadzącym w zakresie organizacji;

dyrektor

cały rok

2. Rozwój bazy szkoły.

1. Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych                        i korytarzy;

2. Przeprowadzenie niezbędnych remontów  i napraw;

3. Zakup pomocy dydaktycznych;

4. Uzupełnienie sali komputerowej w nowe komputery i programy edukacyjne;

4. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, kontynuacja projektu parku wypoczynku   i rekreacji;

5. Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków i budowa boiska szkolnego.

dyrektor

Rada Rodziców

cały rok