Statut

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

               §    1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wewnątrzszkolny system oceniania precyzuje i ujednolica sposoby oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim.

1.1. WSO jest realizacją zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

1.2. Przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia są nadrzędne względem WSO.

1.3. Przepisy WSO są nadrzędne względem przedmiotowych systemów oceniania.

1.4. PSO stanowią załącznik do WSO.

1.5. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim regulują odrębne przepisy.

1.6. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

1.7. Ocenianiu w szkole podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia
 • zachowanie ucznia

1.8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

1.9. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie.

§ 2  ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

2.1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz wybrany przez nauczyciela i zakwalifikowany do szkolnego zestawu program nauczania z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz określonych przez nauczyciela celów dydaktycznych.

2.2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych uczniów oraz o warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Nauczyciel na pierwszej lekcji w roku szkolnym zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania (PSO). Wychowawca informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania oraz trybie i warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.3. Nauczyciel ocenia ucznia na bieżąco i systematycznie. Nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia każdemu uczniowi minimum takiej ilości ocen jak podwojona liczba godzin przedmiotu tygodniowo w tej klasie (minimalna liczba ocen to trzy).

2.4. Uczeń ma prawo poprawić oceny z prac klasowych i  sprawdzianów ze wskazanych przez nauczyciela przedmiotu prac określonych w PSO. Uczeń poprawia pracę w ciągu 2 tygodni w terminie wskazanym przez nauczyciela.

2.5. Nauczyciel po podaniu informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną  stwarza uczniom warunki do poprawy tej oceny.

2.6. Sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe. W danym tygodniu z zajęć edukacyjnych nauczyciele mogą przeprowadzić maksymalnie trzy prace klasowe dla klasy 4-6, cztery prace dla klasy 7-8, przy czym w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa (praca na wagę 5). Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek. Pisemne sprawdziany wiadomości (prace klasowe) nie mogą być przeprowadzone w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych                                 i międzysemestralnych.

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły ( po nieobecności dłuższej niż tydzień), zaś na następnej lekcji jeśli czas nieobecności był krótszy niż tydzień.

Uczeń przed rozpoczęciem pisania sprawdzianu/pracy klasowej informuje nauczyciela o swojej wcześniejszej dłuższej nieobecności.

2.7. Nauczyciel ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni ocenić pisemne prace uczniów.

2.8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz dokumenty dotyczące oceniania uczniowie i ich rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę uczniów lub rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

2.9. Rodzic (prawny opiekun) jest informowany na każde żądanie, nie rzadziej niż dwa razy w półroczu, o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

2.10. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2.11. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązku wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2.13. Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej uczeń z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową może zostać zwolniony przez dyrektora szkoły z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki czy drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.

2.14. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową. Ocena śródroczna i roczna jest przedstawiona jako ocena opisowa, która obejmuje edukacje: polonistyczną, matematyczną, społeczną, przyrodniczą, muzyczną, plastyczną, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne. Ocenę tę ustala wychowawca na podstawie obserwacji, ocen, testów, całorocznej obserwacji pracy dziecka.

Ocenianie bieżące ucznia w klasach I-III dokonywane jest według pięciostopniowej skali wyrażonej cyfrą.

Skala osiągnięć:

5 – Uczeń opanowuje złożone, trudne i ważne treści obejmujące pełen zakres treści określonych programem nauczania, sprawnie posługuję się zdobytymi wiadomościami, potrafi je w należyty sposób wykorzystać w praktyce, w nowych sytuacjach, proponuje śmiałe i twórcze rozwiązania problemów i zadań;

4 – Uczeń opanowuje treści rozszerzone, złożone, przydatne w działalności szkolnej                         i pozaszkolnej, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w typowych sytuacjach według wzorów znanych z lekcji, rozwiązuje typowe zadania i problemy, pracuje samodzielnie, potrafi poprawić wskazane błędy:

3 – Uczeń daje sobie radę w stosowaniu zdobytych podstawowych wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności;

2 – Uczeń opanowuje podstawowe treści programowe, czyli te elementy, które są niezbędne, potrzebne w życiu, posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej.

1 – uczeń wymaga ciągłego wsparcia i pomocy nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu łatwych zadań, nie potrafi opanować koniecznych treści programowych.

2.15. W klasach IV- VIII oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1) stopień celujący:            6- cel

2) stopień bardzo dobry:    5- bdb

3) stopień dobry:                4- db

4) stopień dostateczny:       3- dst

5) stopień dopuszczający:  2- dop

6) stopień niedostateczny:  1- ndst

2.16. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków ,,+” i ,,-”. Poszczególnym ocenom przyporządkowuje się następujące wartości procentowe:

>0%-25% niedostateczny               – 1

>25%-29% niedostateczny plus     – 1+

>30%-35% dopuszczający minus   – 2-

>35%-45% dopuszczający              – 2

>45%-49% dopuszczający plus      – 2+

>50%-55% dostateczny minus        – 3-

>55%-69% dostateczny                   – 3

>70%-74% dostateczny plus          – 3+

>75%-79% dobry minus                 – 4-

>80%-84% dobry                            – 4

>85%-89 % dobry  plus                   – 4+

>90%-94% bardzo dobry minus      – 5-

>95%-100% bardzo dobry               – 5

2.17. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów  poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.

2.18. Kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji półrocznej i rocznej:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 2. a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 3. b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania,
 4. c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 5. d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiada przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikujące się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
 6. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 7. a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 8. b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 9. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 10. a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymaganie ujęte w podstawie programowej,
 11. b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 12. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 13. a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
 14. b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
 15. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 16. a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych,
 17. b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 18. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 19. a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętności uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 20. b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

2.19. Formy pracy ucznia podlegające ocenie.

Ustala się następujące ogólne formy sprawdzania wiadomości, wraz z przypisanymi do nich wagami. Formy te nie obejmują zajęć z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych /muzyka, plastyka/

Praca klasowa, test, diagnoza (1-2 godziny lekcyjne)……………………..waga 5

Projekt (wykonany w zadanym terminie)………….…………………….waga 5

Sprawdzian pisemny……………………………………………………………………….waga 4

Kartkówka, dyktando…………………………………..……..…………waga 3

Odpowiedź ustna………………………………………………….………waga 3

Praca domowa……………………………………..…………………………waga 2

Aktywność na lekcjach……..…………………………………………………..waga 2

Praca dodatkowa, plakat ……………………………………………..…waga 2

Zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy …………………………………….waga 2

Formy sprawdzania wiedzy z zajęć z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych:

Zawody sportowe …………………………………………………..….waga 5

Praca plastyczna……………………………………………………..… waga 4

Umiejętności praktyczne ………………………………………….……waga 4

Ćwiczenia plastyczne ………………………………………………..…waga 2

Przygotowanie do zajęć ………………………………………………..waga 2

Zaangażowanie …………………………………………………………………….waga 2

Sprawdzian sprawnościowy……………………………………………..waga 2

Konkursy:

Kuratoryjny  wojewódzki, ogólnopolski ……………………………….waga 5

Kuratoryjny rejonowy i powiat …………………………………..…….waga 4

Kuratoryjny szkolny, międzyszkolny i gminny…………………….…..waga 3

Szkolne……………………………………………………………….…waga 2

2.20. Ocena półroczna (roczna) jest ustalana w oparciu o średnią  ważoną uzyskaną z form sprawdzania i wynosi:

ocena niedostateczna dla średniej  1,50 i niższej

ocena dopuszczająca dla średniej od 1,51 do 2,50

ocena dostateczna dla średniej od 2,51 do 3,50

ocena dobra dla średniej od 3,51 do 4,50

ocena bardzo dobra dla średniej 4,51 i wyższej

Zapisy w dzienniku lekcyjnym powinny zawierać wyraźny podział na poszczególne formy sprawdzania wiadomości.

§ 3   TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKOWANIEM UCZNIÓW

3.1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikowanie następuje po pierwszym i drugim półroczu. Ocena końcoworoczna wynika ze średniej  ważonej ocen cząstkowych z pierwszego i drugiego półrocza. Warunkiem uzyskania oceny końcoworocznej powyżej oceny niedostatecznej jest średnia z II półrocza powyżej 1,50.

3.2. Klasyfikowanie śródroczne /roczne/ polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w niniejszym regulaminie oraz ocen zachowania.

3.3. Uczeń, który podlega nauczaniu indywidualnemu jest oceniany przede wszystkim za wysiłek i wkład pracy. Nieobecności spowodowane chorobą nie mogą być przyczyną braku promocji/ ukończenia szkoły.

3.4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Przy ustalaniu oceny  klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3.5.Najpóźniej na 12 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców, o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie zostają poinformowani o ocenach za pomocą dziennika elektronicznego. Ponadto rodzice/prawni opiekunowie otrzymują listę z ocenami i fakt dostarczenia tej informacji potwierdzają własnoręcznym podpisem. Lista wraca do wychowawcy klasy. Jeżeli w ciągu 2 dni  trwania zajęć dydaktycznych nie ma możliwości przekazania ocen przez ucznia lub do szkoły nie wraca wykaz ocen z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego, wychowawca kontaktuje się z rodzicem/ prawnym opiekunem telefonicznie (celem ustalenia spotkania) lub zawiadamia o ocenach listem poleconym. Uczeń  może zwrócić się z prośbą o umożliwienie zmiany proponowanej oceny końcoworocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania na wyższą. Warunki i tryb składania odwołań znajdują się w paragrafie 5.  Po podaniu informacji o przewidywanej ocenie uczeń ma 2 dni robocze na złożenie pisemnego wniosku . Wzór wniosku  można otrzymać od nauczyciela przedmiotu bądź wychowawcy. Uczeń składa pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wniosek przechowywany jest w dokumentacji klasowej przez wychowawcę klasy do końca roku szkolnego. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia jest zobowiązany dokonać analizy zasadności złożonego wniosku w ciągu jednego dnia roboczego. Zasadność wniosku jest uzależniona od spełniania przez ucznia warunków umożliwiających ubieganie się o podwyższenie oceny przewidywanej. Są one podane w statucie szkoły. Po dokonaniu analizy nauczyciel podejmuje decyzję o utrzymaniu oceny lub umożliwieniu jej podwyższania. Decyzję o braku możliwości podwyższenia oceny przewidywanej nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić w formie pisemnej. Jeżeli uczeń spełnia warunki określone przez szkołę, nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia, w formie pisemnej, w obszarze wiedzy określonym przez nauczyciela. Sprawdzian wiedzy odbywa się najpóźniej na dwa dni przed wystawieniem oceny końcoworocznej. Uczeń przystępujący do poprawy nie może otrzymać oceny końcoworocznej niższej niż była przewidywana. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

3.6. O przewidywanym dla  ucznia śródrocznym  /rocznym/ stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców pisemnie na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie zostają poinformowani o ocenach za pomocą dziennika elektronicznego. Ponadto rodzice/prawni opiekunowie otrzymują wykaz przedmiotów, z których dziecko może otrzymać ocenę niedostateczną i fakt dostarczenia tej informacji potwierdzają własnoręcznym podpisem. Lista wraca do wychowawcy klasy. Jeżeli w ciągu 5 dni  trwania zajęć dydaktycznych nie ma możliwości przekazania wykazu przez ucznia lub do szkoły nie wraca wykaz przedmiotów z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego, wychowawca kontaktuje się z rodzicem/ prawnym opiekunem telefonicznie (celem ustalenia spotkania) lub zawiadamia o ocenach listem poleconym.

Powiadomienia rodziców o przewidywanych stopniach niedostatecznych wychowawca przechowuje w dokumentacji klasowej.

3.7. Oceny  klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania –wychowawca klasy na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

3.10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacyjnej  rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

3.11. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

3.12. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych podanych wyżej  nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą  klasę.

§ 4  WARUNKI I TRYB SKŁADANIA ODWOŁAŃ OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

4.1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie / mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od  dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos decyduje głos przewodniczącego komisji.

Sprawdzenie przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4.3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Podstawę do przeprowadzenia egzaminu stanowi pisemna prośba rodziców ucznia zgłoszona do dyrektora szkoły.

4.4. Dyrektor szkoły powołuje komisję, określa termin egzaminu klasyfikacyjnego i przeprowadza egzamin zgodnie z przytoczonym na wstępie rozporządzeniem. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 5  WARUNKI I TRYB SKŁADANIA ODWOŁAŃ OD OCENY PRZEWIDYWANEJ

5.1. Uczeń  może zwrócić się z prośbą o umożliwienie zmiany proponowanej oceny końcoworocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania na wyższą.  Po podaniu informacji o przewidywanej ocenie uczeń ma 2 dni robocze na złożenie pisemnego wniosku. Wzór wniosku  można otrzymać od nauczyciela przedmiotu bądź wychowawcy. Uczeń składa pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wniosek przechowywany jest w dokumentacji klasowej przez wychowawcę klasy do końca roku szkolnego. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia jest zobowiązany dokonać analizy zasadności złożonego wniosku w ciągu jednego dnia roboczego. Zasadność wniosku jest uzależniona od spełniania przez ucznia warunków umożliwiających ubieganie się o podwyższenie oceny przewidywanej. Są one podane w statucie szkoły. Po dokonaniu analizy nauczyciel podejmuje decyzję o utrzymaniu oceny lub umożliwieniu jej podwyższania. Decyzję o braku możliwości podwyższenia oceny przewidywanej nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić w formie pisemnej. Jeżeli uczeń spełnia warunki określone przez szkołę, nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia, w formie pisemnej, w obszarze wiedzy określonym przez nauczyciela. Sprawdzian wiedzy odbywa się najpóźniej na dwa dni przed wystawieniem oceny końcoworocznej. Uczeń przystępujący do poprawy nie może otrzymać oceny końcoworocznej niższej niż była przewidywana. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

5.2. Zasady  podwyższenia proponowanej oceny końcoworocznej:

Uczeń może poprawiać ocenę końcoworoczną, jeśli roczna frekwencja ucznia na danych zajęciach nie jest niższa niż 85%, a jego dłuższa nieobecność (nieprzerwanie powyżej 30 dni) wywołana chorobą jest usprawiedliwiona pisemnie przez lekarza, zaliczył wszelkie zapowiedziane prace pisemne ujęte w PSO, korzystał z popraw prac wskazanych przez nauczyciela, systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy.

§ 6  EGZAMIN POPRAWKOWY

6.1. Uczeń , który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Podstawę do przeprowadzenia egzaminu stanowi pisemna prośba rodziców ucznia zgłoszona do dyrektora szkoły.

6.2. Dyrektor szkoły powołuje komisję, określa termin egzaminu poprawkowego i przeprowadza egzamin zgodnie z przytoczonym na wstępie rozporządzeniem. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy  programowo wyższej, a w przypadku ucznia klasy ósmej nie kończy szkoły i powtarza klasę ósmą.

§ 7   EGZAMIN   ÓSMOKLASISTY

7.1. W klasie ósmej szkoły podstawowej  jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty obejmujący:

1) wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego.

2) wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki.

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego-wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w odpowiednim rozporządzeniu.

7.2. Egzamin ósmoklasisty ma charakter powszechny i obowiązkowy.

7.3. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7.4. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.

7.5. Przepisy dotyczące przebiegu egzaminu i trybu odwoływania się reguluje przytoczone na wstępie rozporządzenie.

§ 8   ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

8.1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1) ocena wzorowa               -wz

2) ocena bardzo dobra       -bdb,

3) ocena dobra                   -db,

4) ocena poprawna            -popr,

5) ocena nieodpowiednia  -ndp,

6) ocena naganna             – ng

8.2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także warkuszach ocen –słownie, w pełnym brzmieniu.

8.3 Przyjmuje się, że ocena dobra jest oceną wyjściową. Otrzymuje ją każdy uczeń, który przestrzega podstawowych norm zachowania w szkole.

8.4. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

 • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełni kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz 4 na 6 następujących kryteriów:

Bierze czynny udział w życiu  środowiska.

Pełni  funkcje w szkole.

Jest aktywny w czasie zajęć lekcyjnych.

Chętnie pomaga innym.

Wzorowo zachowuje się na lekcjach i w czasie przerw.

Reprezentuje szkołę  w konkursach i zawodach.

 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełni kryteria na ocenę dobrą oraz 4 na 6 następujących kryteriów:

Usprawiedliwia wszystkie nieobecności w szkole.

Nie spóźnia się na lekcje (dopuszcza się dwa spóźnienia w półroczu ,które muszą być usprawiedliwione).

Bierze czynny  udział w życiu szkoły.

Dba o honor szkoły, godnie reprezentuje jej imię w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Swą postawą jest przykładem dla innych.

 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełni 7 na 10 następujących kryteriów:

Usprawiedliwia  nieobecności  w szkole (dopuszcza się 1 dzień  nieusprawiedliwiony w semestrze)

Sporadycznie spóźnia się na lekcje(usprawiedliwia spóźnienia).

Bierze czynny udział w życiu klasy.

Uczestniczy w stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych, dba o estetykę stroju codziennego.

Poprawnie zachowuje się podczas zajęć , przerw i uroczystości szkolnych.

Przygotowuje się do lekcji.

Jest koleżeński.

Kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów.

Dba o kulturę słowa. Nie używa wulgaryzmów.

Bez przemocy rozwiązuje problemy rówieśnicze.

 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełni 6 na 10 kryteriów na ocenę dobrą albo spełnia kryteria na ocenę wyższą, ale dopuścił się 3 z wymienionych niżej zachowań:

Ma 3 dni nieusprawiedliwione w półroczu.

Często spóźnia się na lekcje.

Nie zawsze uczestniczy w uroczystościach szkolnych w stroju galowym.

Nie angażuje się w życie klasy.

Nie zawsze dba o kulturę słowa.

 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełni 5 na 10 kryteriów na ocenę dobrą albo spełnia  kryteria na ocenę wyższą , ale dopuścił się 3 z wymienionych niżej zachowań:

Nie usprawiedliwia nieobecności w szkole.

Często  spóźnia się na lekcje.

Ucieka z zajęć.

Nie  przestrzega stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych.

Nie dba o higienę i wygląd zewnętrzny.

Nieodpowiednio zachowuje się  w czasie lekcji i przerw.

Przeszkadza w prowadzeniu zajęć, często jest nieprzygotowany do lekcji.

Lekceważy polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.

Dewastuje mienie szkolne.

Wykazuje przejawy niedostosowania: kradzieże, włamania,  palenie tytoniu, agresja, picie alkoholu.

Używa wulgaryzmów.

 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteriów na ocenę nieodpowiednią i dopuścił się jednego z następujących zachowań:

Notorycznie wagaruje i  spóźnia się na lekcje, ucieka z zajęć.

Nagannie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników obsługi.

Z premedytacją dewastuje mienie szkoły.

Nagminnie używa wulgaryzmów.

Wykazuje przejawy niedostosowania: kradzieże, włamania, nałogi (alkohol, papierosy, narkotyki).

Stanowi zagrożenie dla społeczności szkolnej (patologia społeczna).

8.5. Wychowawca klasy może obniżyć ocenę zachowania uczniowi ,który spełnia kryteria na ocenę wyższą, w przypadku, gdy uczeń dopuści się zachowań wymienionych w kryteriach na ocenę naganną.

8.6. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz trybie i warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.7. Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego półrocza na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

8.8. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po  zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

8.9. Wychowawca klasy formułuje komentarz do oceny zachowania. Czyni to w sposób  życzliwy dla ucznia nie raniąc jego godności i uwzględniając pracę nad sobą.

8.10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8.11. Ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.

8.12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

§ 9  PROCEDURY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM ZACHOWANIA

9.1. Oceny zachowania  ucznia dokonuje się  pod koniec każdego półrocza nauki.

Wychowawca w czasie pierwszej  godziny, która jest do dyspozycji, informuje uczniów                     o kryteriach ocen  zachowania, procedurze związanej z wystawianiem oceny.

9.2. Rodzice zostają zapoznani z kryteriami i procedurą wystawiania ocen zachowania                       w czasie pierwszej wywiadówki.

9.3. Materiałem do oceny zachowania są spostrzeżenia  wychowawcze, gromadzone w ciągu półrocza przez wychowawcę klasy.

9.4. Wychowawca w czasie posiedzeń zespołów klasowych zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie o zachowaniu uczniów.

9.5. Ocenę śródroczną, roczną wystawia wychowawca klasy i jest ona ostateczna.

9.6. Na siedem dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów o ocenie zachowania.

§ 10  WARUNKI I TRYB SKŁADANIA ODWOŁAŃ OD OCENY ZACHOWANIA

10.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeśli została ona wystawiona niezgodnie z procedurami,                         w terminie jednego dnia przed posiedzeniem  rady  pedagogicznej.

10.2. Podanie należy złożyć do dyrektora szkoły.

10 .3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady  pedagogicznej ustala, czy ocena została wystawiona zgodnie z procedurami, w przypadku uchybień postępuje zgodnie z przywołanym na wstępie rozporządzeniem.

10.4. W szkole  podczas oceniania śródrocznego i końcoworocznego stosuje się skalę stopni zachowania i terminologię zgodnie z przywołanym na wstępie rozporządzeniem.

10.5. Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mogą zwrócić się do wychowawcy klasy o ustalenie wyższej niż proponowana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek musi mieć formę pisemną, zawierać  uzasadnienie i powinien być złożony                         w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o proponowanej ocenie. Wychowawca zobowiązany jest do dokonania analizy zasadności wniosku. Zasadność jest uzależniona od spełniania przez ucznia warunków umożliwiających ubieganie się o podwyższenie oceny proponowanej, określonych w statucie szkoły. Po dokonaniu analizy nauczyciel podejmuje decyzję o utrzymaniu oceny lub umożliwieniu jej podwyższania. Decyzję o braku możliwości podwyższania oceny proponowanej nauczyciel zobowiązany jest uzasadnić w formie pisemnej. Jeżeli uczeń spełnia określone w statucie szkoły warunki, wychowawca analizuje argumenty ucznia i rodziców- jeśli uzna je za zasadne, zmienia ocenę na wyższą o stopień. Jeśli wychowawca ma wątpliwości, konsultuje je z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. Ocena ta nie może być niższa niż przewidywana.

10.6. Ustalona ocena zachowania nie może być niższa niż przewidywana.

§ 11  TRYB I WARUNKI USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

11.1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcje. W sytuacji, jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję pierwszą do 10 minut od jej rozpoczęcia, a na każdą następną do 5 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie.

11.2. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie zajęć lekcyjnych. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym jest wychowawca klasy.

11.3. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych odbywa się poprzez dokonanie zapisu w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

11.4. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest przekazanie wychowawcy odpowiednich dokumentów przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku usprawiedliwienia w formie ustnej, przeprowadzenie rozmowy z wychowawcą, w trakcie której rodzice (prawni opiekunowie) podają termin i przyczynę nieobecności.

11.5. Uczeń usprawiedliwia nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ramach godziny z wychowawcą w zeszycie usprawiedliwień lub kartce z czytelnym podpisem rodzica,                         w terminie określonym przez wychowawcę, nie dłużej niż w ciągu 14 dni po powrocie ze szkoły.

11.6. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy tylko w przypadku osobistego odbioru ucznia przez rodzica.

11.7. Jeżeli uczeń jest nieobecny na ostatnich lekcjach, a uprzednio nie zwolnił się, godziny te pozostają nieusprawiedliwione.

11.8. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:

– zaświadczenie wystawione przez fachowe służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach

– pisemną prośbę rodzica, zawierająca własnoręczny podpis o usprawiedliwienie i zawierającą uzasadnienie nieobecności

– prośbę rodzica o usprawiedliwienie nieobecności ucznia przekazaną w formie rozmowy telefonicznej lub przekazu elektronicznego, z tym, że wychowawca może po powzięciu podejrzenia o nieprawdziwości przekazu odmówić usprawiedliwienia nieobecności w tej formie

– zaświadczenie urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, itp. stwierdzające, że nieobecność ucznia wynikała z istotnych społecznie przyczyn, lub nieprzewidywalnych zdarzeń

– ustną lub pisemną prośbę pracownika szkoły, zawierającą uzasadnienie nieobecności ucznia, spowodowane przyczynami wynikającymi z prowadzonych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych, organizowanych w ramach statutowych zadań szkoły.

§ 12   PRZEPISY KOŃCOWE

12.1. Wewnątrzszkolny system oceniania poddawany jest analizie i ewaluacji. W ramach ewaluacji WSO wyłoniony jest zespół składający się z nauczycieli i przedstawiciela rady rodziców.

12.2. Raport przedstawiony przez zespół jest podstawą do decyzji podejmowanej przez Radę Pedagogiczną, dotyczącej modyfikacji WSO lub przedłużenia czasu jego obowiązywania.

13.3. Wewnątrzszkolny system oceniania może zostać zmieniony wcześniej, w trybie nadzwyczajnym, na wniosek przynajmniej 2/3 składu rady pedagogicznej albo 2/3składu zebrania ogólnego rodziców przy obecności przynajmniej połowy uczestników tych gremiów.

13.4. Jeżeli zmiana w trybie nadzwyczajnym została dokonana w bieżącym roku szkolnym, nowe przepisy zaczynają obowiązywać dopiero od początku następnego semestru.