Regulamin SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  w Zespole Szkół nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                             

  w Brześciu Kujawskim

 

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425  z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

 

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

 

Art. 3.

1.Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym  w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną         i Radą Rodziców.

2.Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.  Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU

 

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

1.Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

2.Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

3.Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność Szkoły.

4.Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów   i możliwościami Szkoły.

5.Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej  lub mających trudności w nauce.

 

Art. 5.

1.Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły,                 a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

a).prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

b).prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c).prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

d).prawo redagowania gazetki szkolnej;

e).prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

f).prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1.Samorząd Klasowy w składzie:

a).Przewodniczący Klasy,

b).Zastępca Przewodniczącego,

c).Skarbnik,

d).Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).

2.Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane  w poszczególnych oddziałach.

3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu  i Rady SU,

b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

c. Skarbnik,

d. Sekretarz.

4.Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności  i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

5.Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.

6.Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.

7.W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

 

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1.Samorząd Klasowy:

a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,

b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

1.Rada Samorządu Uczniowskiego:

a. uchwala Regulamin SU,

b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

e. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

 

1.Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

b. wykonuje uchwały Rady SU,

c. dokonuje wyboru opiekuna SU,

d. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

e. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

f. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

g. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 8.

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

 

Art. 9.

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych  w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska.  W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

 

Art. 10.

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
  • posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Art. 11.

Tryb wyboru Zarządu SU:

1.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas II- VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3.W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

4.Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

5.Kadencja wszystkich organów SU trwa I rok.

6.Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:

a. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU,

b. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,

c. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły

7.Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września  roku szkolnego,w którym odbywają się wybory

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 12.

Kadencja opiekuna SU trwa 3 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

 

Art. 13.

Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor szkoły w miesiącu wrześniu miesiącu po skończonej kadencji. Kandydaturę opiniuje Rada SU.

 

Art. 14.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody .

 

Art. 15.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor  wybiera nowego opiekuna.

Rozdział V

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 16.

1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

a. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.

b. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.

c. Ze sprzedaży surowców wtórnych.

d. Ze środków przekazanych przez sponsorów.

e. Z innych źródeł.

 

Art. 17.

Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU.   Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

 

Rozdział VI

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 18.

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b. Plany pracy,

c. Ewidencja dochodów i wydatków.

 

 

Zasady wyboru składu Pocztu Sztandarowego

przy Samorządzie Uczniowskim

  • ·Kandydatów proponują wychowawcy klas
  • ·Przewodniczący SU z Dyrektorem szkoły wyznacza uczniów, którzy będą reprezentować szkołę
  • ·Uczniowie muszą mieć najmniej sprawowanie bardzo dobre
  • ·Kadencja może trwać I-III lat
  • ·Zgodę muszą wyrazić kandydaci i ich rodzice lub opiekunowie prawni.